Nástěnka

 


 

 

Nový školní rok 2021 - 2022 začíná 1. 9. 2021 a končí 31. 8. 2022

 


 

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 9.30h

 

se uskuteční vánoční focení dětí

 


 

V pátek 29. 10. 2021 je provoz MŠ + ŠJ + DŠ

uzavřen -  SANITÁRNÍ DEN

 


 Vyhláška ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů - Finanční limity na nákup potravin - úplata za školní stravování.

Finanční normativ je stanoven takto:

Věková skupina do 6let: přesnidávka + nápoje       = 10,-Kč

                                   oběd + nápoje                       = 19,-Kč

                                   odpolední svačina + nápoje  = 9,-Kč

                                   celkem                                38,-Kč

 

věková skupina dětí, které ve školním roce dovrší 7let:

                                  přesnidávka + nápoje        = 11,-Kč

                                   oběd + nápoje                  = 22,-Kč

                                   odpolední svačina + nápoje = 9,-Kč

                                   celkem                                42,-Kč

 


 

Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu školy

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2021 vzhledem ke COVID - 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID – 19.

 

I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19

a)    Onemocnění dítěte se hlásí pedagogickému zaměstnanci.

b)   Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce MŠ.

c)    V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19 oznámí pedagogický zaměstnanec, resp. /osoba viz b)/ tuto skutečnost neprodleně ředitelce MŠ.

d)    Místem izolace pro děti s příznaky COVID -  19 je šatna učitelů. Dohled nad dítětem zajišťuje určený učitel. Dohled a dítě používají ochrannou roušku – respirátor.

e)  Výlety, kulturní a sportovní akce MŠ nebudou v I. pololetí školního roku 2021/2022 organizovány.

f)    Aktivity jiných právních subjektů v areálu školy nebudou povoleny.

   

II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a)    Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.).

b)    Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní a respirační hygieny.

c)   Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.

d)    Zajistit pravidelné větrání třídy, herny a ložnice průběžně podle klimatických podmínek.

e)    Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla.

f)   Dohlížet na dodržování tohoto pokynu dětmi.

 

III. Povinnosti uklízečky při úklidu

a)    Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové i látkové ručníky.

b)   Výměna a praní ručníků se provádí denně.

c)    Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.

d)   Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu. Provádět průběžně dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

e)    Provádět průběžně dezinfekci míst ve společných prostorech školy, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla, vypínače apod.).

f)    Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel a mís na WC.

g)   Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, židliček, ovladačů oken, klik a ostatních ploch.

h)   Vynášet nejméně 1 x denně odpadkové koše ze všech místností školy.

i)     Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy.

j)     Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

k)   Výměna lůžkovin se provádí 1 x za3 týdny, použité lůžkoviny jsou přenášeny nádobou na použité prádlo.

 

IV. Další povinnosti zaměstnanců

a)    Všichni zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat u ředitelky kontaktní údaje (telefonní čísla, e-maily apod.).

 

V. Stravování

a) Při odebírání stravy nebude dětem umožněn samoobslužný výdej (příbory, nápoje). 

b) Výdej provádí učitelé MŠ. Při výdeji používají jednorázové rukavice.

c) Výdej stravy nemocného dítěte bude do vyvařených sklenic mateřské školy. Zákaz výdeje stravy dětí do jídlonosiče.

 

VI. Povinnosti zákonných zástupců

a)    Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence (viz školní řád)

b)   Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19

c)    V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.

d)   V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

 

VII. Omezení vstupu osob do školy.

a)    Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, děti, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.

b)   V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

                                                                                      Zpracovala: Ivana Korejčíková, ředitelka MŠ